Afbeelding 

Stevig uit de startblokken - Coachingprogramma voor startende volwassen studenten

European Social Fund (ESF) - Levenslang leren in het hoger onderwijs: coachingprogramma ter ondersteuning van startende volwassen studenten

i.s.m. Groep Intro & Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

Doel en opbouw coachingprogramma

Het doel van dit internationale project is een coachingprogramma te ontwikkelen voor startende volwassen studenten (25 jaar of ouder) met de bedoeling de kans op een succesvol hoger onderwijstraject te maximaliseren en zodoende bij te dragen aan de Europese doelstellingen inzake levenslang leren. Met het programma willen we de studenten beter voorbereiden, meer zelfvertrouwen geven en zelfredzamer maken. Op deze manier willen weook een vlotte doorstroom  naar de arbeidsmarkt bevorderen.

Samen met internationale en nationale partners ontwikkelen, implementeren en evalueren we een 2-daags coachingprogramma. Met behulp van methodieken en reflectieoefeningen zetten we bij aanvang van de opleiding in op eigen krachten van studenten en bekijken we hoe ze productief kunnen omgaan met zwaktes/kwetsbaarheden, moeilijkheden en tegenslagen. Daarbij komen o.a. aan bod: werken aan haalbare doelen, probleemoplossende strategieën, veerkracht, zelfzorg en sociale vaardigheden. Tegelijk zijn de coachingdagen voor veel studenten een laagdrempelige kennismaking met medestudenten en de campus. Met dit alles hopen we bij te dragen tot succes en welbevinden in de opleiding en daarbuiten.

Agenda 'Stevig uit de startblokken'

We ontwikkelden ook een ’Stevig uit de startblokken studie-agenda - boordevol tips & tricks’. De agenda is opgebouwd rond sketchnotes van Jo Robberechts van Groep Intro, die de methodieken en oefeningen uit het coachingprogramma creatief en visueel weergeven. Het resultaat is een speels vormgegeven 'buddy' die studenten het hele jaar door helpt om het studeren zo vlot mogelijk te laten verlopen.
In september 2018 kregen alle eerstejaarsstudenten Gezinswetenschappen deze agenda.

Evaluatie en eindproduct

We voorzien een onderbouwde evaluatie van dit project. De deelnemers aan dit programma ondergaan aan het begin en het einde een assessment (voor- en nameting) op basis waarvan we de zinvolheid en efficiëntie van het programma kunnen beoordelen en verbeteren. Daarnaast zullen we de studieprestatie van de deelnemers vergelijken met studenten die het programma niet gevolgd hebben.

Het eindproduct zal bestaan uit de gids ‘Levenslang leren in het hoger onderwijs: coaching programma ter ondersteuning van kwetsbare volwassen studenten‘. De inhoud van de gids zal bestaan uit een theoretisch kader; beschrijving van de doelgroep en setting; effectiviteit van het programma; de evaluatie-instrumenten; inhoud van het programma; en richtlijnen voor de trainers. De gids zal gratis beschikbaar gemaakt worden.

Timing

Februari 2017 - juni 2019

Projectpartners

Groep Intro
Groep INTRO Vzw is een organisatie voor vorming, onderwijs, opleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching, werkervaring en sociale economie. De organisatie stelt zich als doel mensen die moeilijk hun weg vinden in onze samenleving te ondersteunen in het verwerven en versterken van hun competenties. Zo kunnen zij als persoon sterker worden en volwaardig deelnemen aan de samenleving.
O.a. dankzij hun expertise in ervaringsgericht leren via groepscoaching en –trajecten leveren ze een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en begeleiding van het coachingprogramma en de train-de-trainer.

Meer info: https://www.groepintro.be/

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften (Campus Wolfsburg)
De faculteit gezondheidszorg van deze Duitse hogeschool richt zich met specifieke opleidingstrajecten ook op studenten die niet via de traditionele weg instromen in het hoger onderwijs (niet na het behalen van de Abitur). Met het ESF-project „Lebenslanges Lernen an Hochschulen: Ein Trainingsprogramm für nicht-traditionell Studierende (TopntS)“ willen ze deze studenten beter ondersteunen in hun overgang naar het hoger onderwijs. In een coachingprogramma bij aanvang van het eerste academiejaar werken ze o.a. aan digitale vaardigheden, communicatievaardigheden en het identificeren en mobiliseren van hulpbronnen om de opleidingsloopbaan goed te starten.
Met deze partner wisselen we expertise en ervaringen uit over de evaluatie van de coachingprogramma’s en over onze gemeenschappelijke benadering en aanpak waarin krachtgericht coachen van groepen centraal staat.

Meer info: http://blogs.sonia.de/ToPntS/

Volgende organisaties leveren tijdens de stuurgroep 3 à 4 keer per jaar belangrijke en interessante feedback: Leerwinkel Brussel/Tracé; VIVO; federatie TKO; Groep INTRO.

Projectmedewerkers

Dit onderzoeksproject is mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) die voor dit project 252.000 euro uittrok.

Afbeelding 
Focus 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen