Voorstelling van de publicatie 'Thuis in de stad'

Vzw Beschut
Opkomen voor de belangen van thuislozen, voorzien in een passende opvang en begeleiding, en actief meewerken aan de verbetering van de kwaliteit van hun leven, dat zijn de doelstellingen van vzw Beschut. Deze organisatie bouwt verder op het werk van organisaties in de Brusselse thuislozenzorg waarvan ze de directe erfgenaam is: de onthaalhuizen Albatros en Open Deur/Porte Ouverte, de voorziening voor beschut wonen De Schutting, zorgboerderij Kodiel, en andere Brusselse organisaties die, op maat van thuislozen, werken aan vertrouwen en verbinding.

‘De verhalen van Grote Veranderingen zijn aan ons niet besteed. Hier schrijven we Trage Verhalen van kleine verworvenheden, stappen naar stabiliteit, naar vertrouwen.’ (Jo Geysen, bestuurslid van vzw Beschut)
 
Thuis in de stad
Vandaag staat thuislozenzorg op een kruispunt: welke ruimte krijgt thuislozenzorg vandaag in de stad?
In deze publicatie kijkt vzw Beschut achterom: hoe is de thuislozenzorg in Brussel gegroeid en wat maakt de aanpak van deze Brusselse voorzieningen zo typisch? Beschut vzw kijkt ook vooruit: deel twee van ’Thuis in de stad’  toont de identiteit van deze organisatie en geeft een idee van hun plannen, wensen en dromen voor de toekomst.
 
'Met deze publicatie willen we ons erfgoed tonen en doorgeven. Niet als een nostalgische terugblik op "vroeger was het beter", noch als een dictaat van "hoe het moet", maar als een bron van inspiratie voor nieuwe generaties van sociaal werkers, betrokken burgers en geëngageerde beleidsmakers, die datzelfde doel nastreven.' (Marc Kiekens, voorzitter RvB vzw beschut).

Onderzoek
Deze publicatie is het resultaat van het onderzoek 'Historiek en identiteit van thuislozenzorg in Brussel' van het HIG.

Deel een is een terugblik op de werkingen van het Beschut-netwerk, actief in de Brusselse grootstad en ondersteund door Vlaamse en Brusselse overheden. Deze historische reflectie, opgetekend door Lut Verstappen, toont hoe bepaalde visies op thuisloosheid tot stand zijn gekomen, en hoe de antwoorden daarop altijd in hun context te begrijpen zijn. Dit verhaal kan helpen om in te zien dat de oplossingen van vandaag niet noodzakelijk universeel geldig zijn, en ons eraan herinneren dat er ook andere wegen mogelijk zijn. 

Deel twee kijkt vooruit. Begeleid door Joris Van Puyenbroeck hebben de leden van Beschut hun visie op thuislozenzorg, en hun plannen, wensen en dromen voor hun toekomstige werking op papier gezet. Zij hopen dat nieuwe generaties hierin een uitnodiging zien om op hun eigenzinnige en eigentijdse wijze vorm te geven aan ons streven: opkomen voor thuislozen, en hen, vertrekkend van hun eigen kracht en op hun tempo, begeleiden naar een kwaliteitsvol leven. 

Op het programma

  • Special guest Dikke Freddy, dwarsliggende thuisloze en alter ego van auteur Erik Vlaminck, die zelf ervaring heeft als hulpverlener en begeleider van thuislozen, opende de bijeenkomst.
  • Joris Van Puyenbroeck leidde de sprekers in.
  • Lut Verstappen vertelde de geschiedenis van vzw Beschut aan de hand van het verhaal van The Wanderer.
  • Beschut-bestuurder André Kiekens schetset de visie en de kracht van Beschut en de voorzieningen die ervan ana de basis liggen.
  • Els Bruyninckx, nmedewerkster van De Schutting, schetste de toekomstplannen van vzw Beshut.
  • Tussendoor kreeg het publiek filmpjes te zien over dagcentrum Hobo en thuislozenboerderij Kodiel.

>> U kunt deze publicatie bestellen of online lezen.

Beeld: © Colombo, uit ‘Home Street Home. Quelque part dans la ville / Ergens in de stad. Photos / Foto’s COLOMBO’, een project van asbl Diogènes / Diogenes vzw. Brussel, 2015.

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen