Afbeelding 
vader met kind, op de rug gezien

Veerkracht ondersteunen bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen

Steeds meer asielaanvragen komen van gezinnen met kinderen. Hun vragen vereisen een geïntegreerde aanpak. Dit nieuwe PWO-project brengt inzichten uit vier studierichtingen van onze hogeschool bij elkaar in een transdisciplinair onderzoek: orthopedagogiek, sociaal werk, gezinswetenschappen en onderwijs.
Doel is om de actuele opvang van deze gezinnen in kaart te brengen, bestaande initiatieven verder op elkaar af te stemmen en tot integratie te brengen. Het onderzoek steunt op interviews met begeleiders en met de ouders en kinderen van deze gezinnen zelf, aangevuld met een literatuursurvey over de noden van en de opvang voor vluchtelingengezinnen.

Methode

We zetten daarvoor een casusgerichte studie op: via semi-gestructureerde interviews met ouders, en spel- en gesprekstechnieken bij kinderen, komen de gezinnen zelf aan het woord. Per casus bevragen we tevens de relevante professionals uit hulpverlening, opvang en onderwijs.

Focusgroepen met de begeleiders op diverse momenten van deze studie dienen om een lerend netwerk te vormen waarbij manieren van aanpak onderling gedeeld worden, aangepast aan de actuele stand van zaken van de literatuur én op basis van aanbevelingen en ervaringen op de werkvloer.

Consultatie van het werkveld

Op verschilende momenten hebben we actoren uit het werkveld uitgenodigd om actief mee te denken over methoden, inhouden en tussentijdse resultaten:

 

Save the date!

Noteer alvast de datum van de slotconferetie van dit PWO-project: woensdag 8 mei 2019.

Onderzoekers

Mieke Groeninck is onderzoeker; Patrick Meurs is promotor; Dirk Geldof en Claire Wiewauters zijn co-promotoren vanuit Gezinswetenschappen.

Vanuit Onderwijs is Ward De Boe co-promotor, vanuit Sociaal werk is dat Kaat Van Acker, en Isabel Berckmans vervult deze rol vanuit de opleiding Orthopedagogie.

Partners

  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • KU Leuven - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen; Onderzoekseenheid Educatie, Cultuur en Samenleving
  • Platform Kinderen op de Vlucht
  • Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil)

Looptijd: 2017-2019

Afbeelding 
vader met kind, op de rug gezien
Contact 
Mieke Groeninck

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: mieke.groeninck@odisee.be
Locatie: Campus HIG, docentenlokaal

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen