Onze visie

Omdat relaties belangrijk zijn

Voor mensen zijn duurzame, kwaliteitsvolle relaties belangrijk. Vanuit een vertrouwen in de kracht van mensen roepen we op deze duurzaamheid na te streven en ijveren we voor een goede ondersteuning en hulpverlening aan partners, ouders en kinderen.

Gezin?

Gezinnen heb je in vele maten en soorten en ze zijn voortdurend in beweging. In het kenniscentrum denken we bij ‘gezin’ aan alle vormen van samenleven die bestaan uit minstens één ouder en één kind, waarbij de ene de andere ondersteunt. We bekijken niet alleen ouders en jonge kinderen, maar ook jongeren en ouderen en de relaties tussen de generaties.

Duurzame relaties

Duurzame relaties vind je bij uitstek in gezin en familie. Relaties en samenlevingsvormen zijn altijd onderhevig aan druk en verandering.

We geloven dat kwaliteitsvolle relaties enkel mogelijk zijn als:

  • ze gebaseerd zijn op eerlijkheid, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, zorg voor elkaar en respect voor persoonlijke integriteit;
  • mannen en vrouwen in het gezin en in de samenleving een gelijkwaardige positie genieten;
  • de zorg voor de kinderen door beide ouders als essentiële en te delen verantwoordelijkheid wordt opgenomen;
  • het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind richtinggevend is in de relatie tot de kinderen en voor hun positie in de samenleving.

We vragen speciale aandacht van de overheid om gezinnen te ondersteunen zodat ze goede relaties kunnen uitbouwen.

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen