Afbeelding 
diploma's

Alle sinds 1988 afgestudeerden zijn automatisch 'Bachelor in de Gezinswetenschappen'

De opleiding Gezinswetenschappen is geaccrediteerd als ‘professioneel gerichte bachelor'. Dat geldt ook voor iedereen die sinds 1988 afstudeerde. De omschakeling van uw titel 'Gegradueerde in de gezinswetenschappen' naar 'Bachelor in de gezinswetenschappen' gebeurt automatisch. U hoeft geen nieuw diploma aan te vragen.

Hoe toont u aan bij sollicitaties of voor vervolgopleidingen dat u wel degelijk een bachelordiploma hebt?

Om deze omschakeling te staven, verwijst u naar de volgende teksten:

(1) Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen van 4 april 2003, kortweg het 'Structuurdecreet', artikel 129, [nieuwe] paragraaf 6:

'De graad van gegradueerde, die een Centrum voor Volwassenenonderwijs heeft uitgereikt ten aanzien van een op grond van artikel 57ter geaccrediteerde opleiding, in de periode voorafgaand aan de uitreiking van het nieuwe bachelordiploma door de ontvangende ambtshalve geregistreerde instelling of door het overdragende Centrum voor Volwassenenonderwijs en de ontvangende ambtshalve geregistreerde instelling gezamenlijk in toepassing van artikel 57ter, §5, is gelijkgeschakeld met de graad van bachelor. De houders van die graden zijn gerechtigd tot het voeren van de titel van bachelor.'

(2) De opleiding Gezinswetenschappen werd op 24 september 2007 bij besluit van de NVAO geaccrediteerd als ‘professioneel gerichte bachelor'. Deze accreditatie geldt vanaf 24 september 2007 tot en met het einde van het academiejaar 2015-2016. Dit besluit verscheen op 23 november 2007 in het Belgisch Staatsblad [met correctie op 10/01/08].

(3) Sinds 1 september 2008 is de opleiding van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen overgedragen aan de Hogeschool-Universiteit Brussel, nu Odisee. De Vlaamse Regering heeft de intentieverklaring hiertoe op 10 juli 2008 goedgekeurd. Beide onderwijsinstellingen ondertekenden het akkoord voor de overdracht op 28 augustus 2008.

Alle juridische stappen zijn dus gezet die nodig waren voor de omschakeling van gegradueerde naar 'Bachelor in de gezinswetenschappen'.

U kunt bovenstaande tekst knippen en plakken in mails of brieven bij sollicitaties, bij aanwerving, bij de instap in vervolgopleidingen die een bachelor-diploma vereisen en alle andere situaties waarin het nodig zou zijn om mogelijke twijfel over de waarde van uw diploma weg te nemen.

En verwijs desnoods naar de vermelding van Gezinswetenschappen in het Hogeronderwijsregister.
 

Afbeelding 
diploma's

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen