Afbeelding 
ESF-logo

De Sandwichcoach – Combinatiestrategieën bij de Sandwichgeneratie

Een goede werk-gezin-balans, is dat niet vooral een zaak van twintigers en dertigers met jonge kinderen? Ja, maar niet uitsluitend.

Ook voor 45-65-jarigen is dat steeds meer een issue. Dat heeft met verschillende zaken te maken:

  • De verhoging van de pensioenleeftijd zal ertoe leiden dat de veertigers en vijftigers van nu gemiddeld tien jaar later met pensioen zullen gaan dan de generatie vóór hen.
  • We willen dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, ook als ze hulpbehoevend worden. Men zet in op 'community care’, wat betekent dat mantelzorg een belangrijke plaats zal blijven innemen.
  • Jongvolwassen blijven steeds langer thuis wonen en rekenen daarbij op ‘hotel mama’.
  • Een groot deel van deze groep is ook jonge grootouder en wil graag een betekenisvolle plaats innemen in het leven van hun kleinkinderen, en hun volwassen kinderen ondersteunen in de zorg voor deze kleinkinderen. 

Het is niet verwonderlijk dat deze generatie zich door de combinatie van dit alles vaak overbevraagd voelt.

Sandwich

Volwassenen die op hetzelfde moment in hun leven de zorg voor een oudere en een jongere generatie op zich nemen, en die zorg bovendien vaak nog combineren met een job, noemen we de ‘Sandwichgeneratie’. 

  • Doorgaans zijn zij tussen 45 en 65 jaar.
  • De 'sandwichpositie' is duidelijk niet genderneutraal: het zijn veel vaker vrouwen dan mannen die de zorg opnemen voor hun ouder wordende familieleden. Bovendien nemen vrouwen nog steeds meer zorg op voor hun eigen (klein)kinderen.
  • Het is duidelijk dat deze groep de komende jaren alleen maar zal toenemen, in Vlaanderen en in de rest van Europa.

Doel van dit project

  • We willen vrouwen en mannen tussen 45 en 65 jaar die een job combineren met een dubbele zorgtaak, begeleiden bij het vinden van een goede combinatiestrategie.
  • We hopen dat ze zo langer en met meer motivatie en engagement hun job kunnen combineren met zorg en een gezin.

We willen hiervoor, in samenwerking met onze Vlaamse en internationale partners, verschillende instrumenten ontwikkelen:

>> Meer info in dit schema

Om deze doelstellingen te realiseren zullen eveneens digital stories gecreëerd worden over leden van de sandwichgeneratie, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in bovengenoemde trainingsprogramma's. Een voorbeeld van zo'n digital story kan je hier bekijken. Deze story werd gemaakt door studenten Gezinswetenschappen in het kader van het vak Projectonderwijs II.

Voor Sociaal.Net schreven de projectmedewerkers het artikel 'Sandwichgeneratie: zorgende mannen doorbreken rolpatronen'. Het artikel werd gepubliceerd op 7 februari 2019.

Onze Vlaamse partners:

Daarnaast hebben de volgende Vlaamse partners eveneens hun medewerking bevestigd:

Wil jij meewerken?

We zijn nog op zoek naar organisaties (bedrijven, werkgeversorganisaties, vrouwenbeweging, mantelzorgorganisaties, …) die dit project mee willen opvolgen en willen deel uitmaken van de stuurgroep.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan contact op met miet.timmers@odisee.be, coördinator van het Vlaamse Project.

 

Dit project kadert in het Europese Project ‘Time4Help’

Het transnationaal partnerschap Time4Help, gefinancierd door het ESF – Het Europees Sociaal Fonds, heeft als doel innovatieve oplossingen te ontwikkelen, te testen en te implementeren die volwassen vrouwen tussen 45 en 65 jaar ondersteunen door hen toegang te geven tot verschillende vormen van levenslang leren. Deze doelstellingen worden deels gerealiseerd door verschillende nationale projecten en deels door een internationale tool die zal worden uitgewerkt en getest.

Onze Europese partners:

FINLAND: South-Eastern Finland University of Applied Sciences – Small Business Center

Het ‘Small Business Center’ van deze hogeschool biedt onderzoeks-gebaseerde trainingen aan voor kleine en middelgrote ondernemingen, ondermeer op het vlak van leiderschap en managementvaardigheden.

Via dit project willen ze betere kansen creëren voor een nieuwe carrière voor leidinggevende en ondernemende vrouwen ouder dan 45 jaar. Ze willen rolmodellen in de picture zetten en inzetten op (internationale) netwerkvorming en peer support. Ze willen een trainingsprogramma ontwikkelen dat zich focust op levenslang leren voor vrouwelijke stafleden en ondernemers om hun kennis in een veelzijdige en veranderende omgeving up to date te houden. Belangrijk daarbij zijn: het versterken van competenties op vlak van digitaal leren, business modellen voor de digitale economie, service design, …

Voor het Vlaamse project kan de Finse partner expertise inbrengen over vrouwen met een leidinggevend profiel en vrouwen die als zelfstandige hun loopbaan opbouwen. Ook hun peer support aanpak kan inspiratie geven.

De Finse partner is erg enthousiast om mee te werken aan de eerste fase van het Vlaamse project waarin vrouwen bevraagd worden over de combinatie arbeid, gezin, zorg. 

POLEN: Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.

Dobre Kadry is een vormingsorganisatie die trainingen aanbiedt aan volwassenen met professionele ervaring om op die manier hun situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Ze bieden trainingen aan o.a. op het vlak van talen, IT, marketing, financies, … Ze hebben inmiddels voor meer dan 2500 volwassenen een training verzorgd.

Via dit project willen zij een bevattelijk model opzetten dat het leren bij volwassen vrouwen ondersteunt, bijvoorbeeld e-learing en blended learning methodieken. Daarnaast willen ze ook kijken op welke manier volwassen vrouwen via online-services kunnen ondersteund worden. Ze willen tevens ook groepsgerichte training programma’s en materialen ontwerpen rond sociale vaardigheden, ondernemerschap, creativiteit,… Ze richten zich niet enkel op de vrouwen zelf, maar ook op arbeidsorganisaties en werkgevers.

De Poolse partner heeft interessante expertise in huis over de e-learning en blended learning modellen voor de specifieke doelgroep van het Vlaamse project. Hun aanpak kan inspirerend zijn voor coachings- en vormingsmodules die het Vlaamse project voor ogen heeft. Ook de aanpak en de methodieken van de groepsgerichte programma’s kunnen inspireren. Interessant voor het Vlaamse project is eveneens het onderzoeksaspect van het Poolse project over beeldvorming over vrouwen tussen 45 en 65 en werk.

SPANJE: Fundación Acción contra el hambre

Deze Spaanse NGO is actief zowel in ontwikkelingslanden als in Spanje zelf. In Spanje ontwikkelen ze een project over de werkzaamheid (employability) van kansengroepen. Via initiatieven zoals vormingen, trainingen, adviesverstrekking en mentoring leiden ze risicogroepen toe naar de arbeidsmarkt of naar ondernemerschap. 

Hun doel met dit project is om projectideeën te verzamelen in verband met de toeleiding tot de arbeidsmarkt voor vrouwen van +45 uit risicogroepen en om bestaande methodologieën aan te passen.

Zij zijn ook de drijvende organisatie achter het ‘European Network of Innovation for Inclusion’ en zij zullen dit netwerk ook inzetten voor het bereiken van de doelstellingen van het Europese project. Het netwerk biedt een belangrijk forum om goede praktijken te verzamelen over manieren om vrouwen tussen 45 en 65 jaar uit kansengroepen toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

De samenwerking met deze partner valt buiten de transnationale ESF-oproep, maar hun expertise met vrouwen uit kansengroepen is zeker een meerwaarde. Bovendien biedt hun connectie met het European Network of Innovation for Inclusion veel kansen voor de verspreiding van het internationale product dat we willen ontwikkelen voor het Europese niveau. De organisatie in Spanje zal ook meewerken aan de eerste fasen van het Vlaamse project waarin vrouwen bevraagd worden over de combinatie arbeid, gezin en zorg.

 

Wie is wie?

 

Afbeelding 
ESF-logo
Focus 
Contact 
Eline Mechels

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: eline.mechels@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Portret Miet Timmers
Contact 
Miet Timmers

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: miet.timmers@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen