Kansen voor begeleide kinderen in opvang verbeteren

Begeleide kinderen en jongeren vormen bijna één derde van de asielzoekers in het opvangnetwerk. Onderzoek leert dat de opvanginfrastructuur en begeleiding geen optimale ontwikkelingskansen aan kinderen bieden (Groeninck et al., 2019; UNICEF België, 2018). Zo gaven kinderen in opvangcentra in interviews in een eerder onderzoeksproject, Veerkracht ondersteunen bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen, aan dat het met het hele gezin op één kamer wonen, en het delen van beperkte sanitaire voorzieningen hun gevoel van privacy aantast en dat het getuige gemaakt worden van conflicten tussen andere bewoners hun gevoel van veiligheid bedreigt. Gezien de ervaringen voor en tijdens de vlucht is het cruciaal dat het opvangcentrum een veilige omgeving biedt voor kinderen. Een veilige ruimte creëren voor hen is niet alleen hen beschermen tegen bedreigingen, maar ook ervoor zorgen dat hun kansen tot ontplooiing maximaal zijn, en dat hun veerkracht maximaal wordt erkend en bevorderd.

Aangepaste opvang(centra)

Voor opvangcentra betekent dat niet alleen dat de infrastructuur (gescheiden slaapruimtes, speelruimte, privacy …), maar ook de dagelijkse organisatie van het centrum en de samenwerking met andere organisaties (school, vrije tijd, ...) herbekeken moeten worden.

In heel wat centra zijn hiervoor al stappen gezet, maar er is nood aan een coherente aanpak gebaseerd op een praktijkgerichte visie. Die willen wij in dit project uitwerken, voortbouwend op de ontwikkelde kennis binnen de diensten van Fedasil en de goede praktijken en terreinkennis binnen de opvangcentra. Ter ondersteuning van deze diensten werken we aan een tweetalig (Nl/Fr) vormings- en informatieaanbod voor alle betrokkenen in het opvangnetwerk (hulpverleners, operationele diensten, coördinatoren).

 

Planning

In fase 1 brengen we (inter)nationaal visies en goede praktijken in opvangcentra in kaart, alsook de ondersteuningsnoden van kinderen, ouders en hulpverleners. Dat gebeurt via literatuurstudie en exploratie van goede praktijken in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Finland (zowel netwerkbrede beleidslijnen als operationele praktijken) op basis van interviews en bezoeken, en 10 casestudies van opvangcentra in Vlaanderen en Wallonië met interviews met kinderen, ouders van (jonge) kinderen en hulpverleners. 

De kinderen zullen geïnterviewd worden met behulp van een door het kenniscentrum ontwikkelde methodiek, Wortelen in nieuwe aarde.

Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek ontwikkelen we een beleidsvisie in co-creatie met de beleidsdiensten van de opvangcentra, van Fedasil en van belangenorganisaties/ngo’s (waaronder het Kinderrechtencommissariaat). Dit gebeurt via een lerend netwerk.

In fase 2 ligt de focus op de operationalisering van de beleidsvisie We publiceren een child protection, provision en participation policy voor de opvangcentra en voorzien een kindvriendelijke versie. Daarnaast ontwikkelen én organiseren we trainings-, vormings- en intervisiesessies in het Nederlands en in het Frans. Er wordt ook een werkboek samengesteld met bijzondere aandacht naar de overdraagbaarheid van het materiaal naar het opvangnetwerk.

 

In overleg met Fedasil organiseren we op het einde van het project bovendien een studiedag, om de ervaring uit onderzoek, maar ook de ontwikkelde vormingen te kunnen delen met onze partners en het bredere publiek.

 

Partners

Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

In samenwerking met Fedasil en het Kinderrechtencommissariaat.

Timing

Januari 2020 - juni 2022.

 

Wie is wie?

Onderzoeker: Katia Fournier.

Promotor: Dirk Geldof.

Copromotoren: Kaat Van Acker, Mieke Groeninck, Patrick Meurs en Claire Wiewauters.

Tags 
Dirk Geldof
Contact 
Dirk Geldof

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: dirk.geldof@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen