Afbeelding 

Professionele identiteit en normatieve professionalisering van de gezinswetenschapper

Werken met gezinnen, hoe divers ook, wordt geacht te gebeuren op een professionele wijze. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Wat ‘maakt’ een professional tot een professional? En wat maakt een gezinswetenschapper tot een gezinswetenschapper?

Dit nieuwe onderzoeksproject zal nagaan hoe kennis, vaardigheden en houdingen samenkomen in de beroepsidentiteit van gezinswetenschappers en hoe we dit proces kunnen optimaliseren. Onderzoeker Ruben Debusschere zal, onder leiding van Hans Van Crombrugge, en in samenwerking met tweedejaars Gezinswetenschappen, aan de slag gaan met interviews en focusgroepen met werkgevers, oud-studenten, bestuurders, docenten en studenten.

Waarom dit onderzoek?

Gezinswetenschappen is een multidisciplinaire opleiding die studenten (vaak met levens- en werkervaring) voorbereidt voor diverse functies in de brede sociale sector. Deze veelzijdigheid is een belangrijke troef, maar roept ook vragen op over wat gezinswetenschappers kenmerkt als professionele beroepskrachten.

Dit project wil inzicht verwerven in de (normatieve) professionele (identiteits)vorming bij gezinswetenschappers, met het oog op het optimaliseren van dit proces in de opleiding en de beroepspraktijk. We gaan na hoe kennis, vaardigheden en houdingen samenkomen in de beroepsidentiteit van gezinswetenschappers en hoe we dit proces kunnen optimaliseren. Daarbij hebben we specifiek aandacht voor de relatie en interactie tussen de verschillende  identiteiten. Met andere woorden: wat draagt levens- en werkervaring van gezinswetenschappers (in spe) bij tot de vorming van hun beroepsidentiteit – en vice versa - en hoe kan de opleiding daar (nog beter) op inspelen?

Hoe?

Om (meer) duidelijkheid te scheppen over de beroepsidentiteit van gezinswetenschappers en hun rol binnen de samenleving, peilen we bij de verschillende betrokken partijen naar hun ervaringen, motieven,  verwachtingen, idealen, …. Door middel van interviews en focusgroepen met werkgevers, oud-studenten, bestuurders, docenten en studenten brengen we zo de verschillende representaties en opvattingen in het werkveld en de opleiding in kaart. Deze resultaten worden aangevuld met bevindingen van studentenonderzoeken en (eventueel) observaties. Op deze manier gaan we op zoek naar overeenkomsten (harmonie), maar ook eventuele spanningen (dissonanties) in de narratieve identiteitsvorming als een meerstemmige dialoog.

Onderzoeksplatform Opleiden Professionals

Samen met de hogeschool Leiden richtten Ruben en Hans het Onderzoeksplatform Opleiden Professionals op. Hun eerste bijeenkomst vond plaats op 11 mei 2016, je kan een verslag van deze dag nalezen.

Promotor : Hans Van Crombrugge

Onderzoeker: Ruben Debusschere

Afbeelding 
Focus 

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen