Kansen voor begeleide kinderen in opvang verbeteren

In dit project, dat gesubsidieerd wordt door het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF), ontwikkelen we in nauwe samenwerking met Fedasil en het Kinderrechtencommissariaat een gedragen visie over de begeleiding van kinderen in collectieve opvangcentra. Deze visieontwikkeling zal uitmonden in een trainings-, vormings- en informatieaanbod voor medewerkers van de opvangcentra.
 

Een veilige omgeving bieden voor kinderen

Begeleide kinderen en jongeren vormen bijna één derde van de verzoekers van internationale bescherming in het opvangnetwerk. Gezien de ervaringen voor en tijdens de vlucht is het cruciaal dat opvangcentra een veilige omgeving bieden voor kinderen. Een veilige ruimte is niet alleen hen beschermen tegen bedreigingen, maar ook zorgen dat hun kansen tot ontplooiing maximaal zijn, en dat hun veerkracht maximaal wordt erkend en bevorderd. Onderzoek leert dat er in de opvang nog meer gedaan kan worden om nog meer ontwikkelingskansen aan kinderen te bieden (Groeninck et al., 2019; UNICEF België, 2018). Samen met partners uit het opvangnetwerk en met vluchtelingengezinnen gaan we op zoek naar een gedragen visie op begeleide kinderen in de opvang. Dit vertalen we vervolgens naar een vormingspakket waarmee we die kinderen, hun gezinnen en de hulpverleners verder mee kunnen ondersteunen.  
 

Doelstellingen

  1. De eerste doelstelling is het ontwikkelen van een visie voor het begeleiden en beschermen van (begeleide) kinderen in het opvangnetwerk, met als onderdeel een ‘child protection, provision and participation policy’. Deze visie heeft zowel betrekking op begeleiding van, hulpverlening aan kinderen in opvang als op infrastructurele en organisatorische voorwaarden. 
  2. De tweede doelstelling is het ontwikkelen en implementeren van een tweetalig vormings- en informatieaanbod voor de opvangcentra, dat hen ondersteunt om kinderen beter te begeleiden en beschermen, in lijn met de ontwikkelde visie. Het werkboek en de vormingen richten zich tot alle geledingen in het opvangnetwerk: van hulpverleners en begeleiders in de centra tot leidinggevenden, maar ook tot de ondersteunende en operationele diensten, en tot nieuwe personeelsleden in de organisaties.
     

Planning

In fase 1 brengen we (inter)nationaal visies en goede praktijken in opvangcentra in kaart, alsook de ondersteuningsnoden van kinderen, ouders en hulpverleners. Dat gebeurt via literatuurstudie en exploratie van goede praktijken in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Finland (zowel netwerkbrede beleidslijnen als operationele praktijken) op basis van interviews en bezoeken, en 10 casestudies van opvangcentra in Vlaanderen en Wallonië met interviews met kinderen, ouders van (jonge) kinderen en hulpverleners. 

De kinderen zullen geïnterviewd worden met behulp van een door het kenniscentrum ontwikkelde methodiek, Wortelen in nieuwe aarde.

Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek ontwikkelen we een beleidsvisie in co-creatie met de beleidsdiensten van de opvangcentra, van Fedasil en van belangenorganisaties/ngo’s (waaronder het Kinderrechtencommissariaat). Dit gebeurt via een lerend netwerk.

In fase 2 ligt de focus op de operationalisering van de beleidsvisie We publiceren een child protection, provision en participation policy voor de opvangcentra en voorzien een kindvriendelijke versie. Daarnaast ontwikkelen én organiseren we trainings-, vormings- en intervisiesessies in het Nederlands en in het Frans. Er wordt ook een werkboek samengesteld met bijzondere aandacht naar de overdraagbaarheid van het materiaal naar het opvangnetwerk.

In overleg met Fedasil organiseren we op het einde van het project bovendien een studiedag, om de ervaring uit onderzoek, maar ook de ontwikkelde vormingen te kunnen delen met onze partners en het bredere publiek.
 

Partners

Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)

Fedasil 

Kinderrechtencommissariaat 
 

Timing

Januari 2020 - juni 2022
 

Onderzoeksteam

Onderzoeker: Katia Fournier

Promotor: Dirk Geldof

Copromotoren: Kaat Van Acker, Mieke Groeninck, Patrick Meurs en Claire Wiewauters

 

Tags 
Focus 
Dirk Geldof
Contact 
Dirk Geldof

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: dirk.geldof@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Contact 
Katja Fournier

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: katja.fournier@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen